• Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Film Noir - The Dark Side of Hollywood

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Dilemma's in Nederlandse internetbeleid zichtbaar maken

  Het internet is lange tijd bejubeld als forum van vrije informatie-uitwisseling, als aanjager van mensenrechten en als motor van innovatie en economische groei. Allemaal mooie begrippen. Het open en vrije karakter ervan is essentieel. Het is bovendien een instrument om fundamentele rechten te beschermen en te bevorderen, en lijkt het belang daarvan zichtbaar te maken en ook te houden. Tegelijkertijd is in toenemende mate duidelijk geworden dat het internet, ondanks zijn grote waarde, ook grote maatschappelijke schade kan aanrichten.

Hier zijn geen enkelvoudige oplossingen voor uit de kast te trekken. Niet ingrijpen in de online dynamiek kan leiden tot discriminatie, aantasting van de veiligheid, en ondermijning van andere democratische en rechtsstatelijke beginselen. Om maar even een paar verschrikkingen te noemen. Het klinkt allemaal heel abstract maar de realiteit die hieruit voortvloeit kan zeer polariserend en destructief exploderen.

Aan de andere kant levert eenzijdige regulering van online content duivelse dilemma’s op. Meer reguleren kan immers leiden tot een aantasting van de vrijheid van meningsuiting, het recht op toegang tot informatie, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van ondernemerschap. Het is nauwelijks bij te benen voor de gemiddelde denker maar bij de keuze voor regulering en de vorm daarvan zal steeds een balans moeten worden gevonden tussen verschillende rechten en belangen. Dit is een precair proces.

De AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) adviseert het kabinet om beleid te ontwikkelen op basis van de volgende uitgangspunten:
1. Het huidige Nederlandse internetbeleid leunt traditioneel sterk op zelfregulering door de internetsector. Dit draagt het risico in zich dat internetplatforms een te grote zeggenschap krijgen over zowel regelgeving als handhaving en toezicht.
De AIV meent dat in een democratische rechtsstaat de uiteindelijke zeggenschap in publieke handen dient te blijven, juist in een veld waar de private sector anders domineert. Hierbij is het van belang het open en vrije karakter van het internet op basis van democratische en rechtsstatelijke waarden te bevorderen en verdedigen.

2. Nederland moet zich actief inzetten voor internationale normstelling, transparantie en toezicht
Nederland moet in Europees verband het initiatief nemen in multistakeholder-organisaties internationale normstelling te stimuleren die is verankerd in bestaande mensenrechtstandaarden. Concreet kan gedacht worden aan het initiëren van een Europese multistakeholder-taskforce die reguleringsopties van schadelijke online content in beeld brengt.
Aansluitend op normstelling moet een toezichtmechanisme worden ontwikkeld. Een eerste stap in die richting is dat Nederland zich in Europees en voor verschillende andere belanghebbenden (ook wel multistakeholder-verband genoemd) inspant voor het transparant maken van het beleid van internetplatformen en voor het identificeren en verwijderen van schadelijke content.

De laatste overwegingen wat korter geformuleerd: het vaststellen van een zorgplicht voor internetplatformen, onder duidelijke randvoorwaarden
Gezien de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die internetplatformen hebben bij het tegengaan van schadelijke online content is het van belang dat internetplatformen een zorgplicht krijgen. Bij het opstellen van regels voor zorgplicht en aansprakelijkheid dient rekening te worden gehouden met de aard, omvang en marktmacht van internetplatformen.
Ook dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met ongewenste neveneffecten die mensenrechten kunnen schaden, zoals zelfcensuur en het uitoefenen van meer controle over de inhoud. Het gaat hier om heel belangrijke kwesties die op de lange termijn de digitale contouren van onze leefstijl volgens bestaande ethische normen proberen aan te geven.

Het is heel verstandig en vooruitziend dat men de bestaande wirwar van rechten en plichten en aanbiedingen op platformen probeert te corrigeren en volgens unviverseel geaccepteerde normen tracht te verbeteren.

Er wordt door 4 verschillende commissies aan gewerkt in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en last but not least de Staten-Generaal.

Het advies over de regulering van online content is voorbereid door:
prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren (voorzitter), prof. dr. E. (Edwin) Bakker, prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards en mr. dr. B.W. (Bart) Schermer.
Het adviestraject werd ondersteund door secretarissen drs. R.A.G. (Robert) Dekker MSc en dr. M.M. (Marenne) Jansen.

De AIV heeft vier permanente commissies voor respectievelijk mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie die hun medewerking verlenen

De voorzitter van de AIV is prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer.

KNAPPE KOPPEN MAKEN ER WERK VAN DAT HET INTERNET VOOR ONS EN VOLGENDE GENERATIES OP EEN UNIEKE MANIER GAAT HELPEN VIA VERTROUWDE PLATFORMEN IN PLAATS VAN EEN BRON VAN MISLEIDING EN ONVERMOGEN TE ZIJN...